Avtalsvillkor för Svecasa Ab:s prepkurs

1§ Dessa avtalsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan Svecasa Ab och den person som deltar i eller har anmält sig till Svecasas prepkurs (”prepkursdeltagaren”).

2§ För att prepkursdeltagaren på ett bindande sätt kan anmäla sig till Svecasas prepkurs skall prepkursdeltagaren vara myndig. Bindande anmälan av omyndig förutsätter vårdnadshavarens samtycke.

3§ Anmälningen till Svecasas prepkurs är bindande sedan meddelande om anmälningen anlänt till Svecasa Ab via elektronisk anmälan. Prepkursdeltagaren kan dock annullera anmälningen tills Svecasa Ab emottagit betalningen av prepkursen, dock senast vid den tidpunkt som är utsatt som sista betalningsdag. Efter denna tidpunkt kan prepkursdeltagaren annullera sin anmälan endast mot synnerligen vägande skäl. Om annullering sker efter betalning erhåller Svecasa Ab 150 euro av anmälningsbeloppet.

4§ Ifall prepkursdeltagaren av Svecasa Ab fått material som hänför sig till prepkursen innan prepkursdeltagaren har annullerat sin anmälning, är prepkursdeltagaren skyldig att betala för materialet.

5§ Allt material som delats ut under Svecasa Ab:s prepkurs är skyddat enligt upphovsrättslagen och får därmed ej kopieras och/eller vidaredistribueras.

Svecasa Ab svarar inte för fel eller bristfälligheter som förekommer i inträdesförhörslitteraturen eller i det material som delats ut under prepkursen. Ifall det förekommer skillnader mellan den information som finns i inträdesförhörslitteraturen och i det material som delats ut under prepkursen har informationen i inträdesförhörslitteraturen företräde. Svecasa Ab ansvarar inte om prepkursdeltagarens förväntningar inte mötts, förutom då det skett en försummelse från Svecasa Ab:s sida.

7§ Kundens tillgång till de digitala materialen upphör efter språkprovet, senast 30.4.2022.

8§ Svecasa Ab förbehåller sig rätten att ändra eventuella datum för kursen som meddelats på förhand, dock senast 1 vecka innan tillfället i fråga.

9§ Avtalsändring
Svecasa Ab förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal genom att meddela kunder per e-post, brev eller på hemsidorna. Ändringar träder i kraft omedelbart, dock så att de villkor som gäller vid kunders beställningstidpunkt alltid tillämpas.

10§ Svecasa Ab förhåller sig rätten att annullera kursen senast en vecka innan kursens påbörjan ifall kursdeltagarantalet understiger 3. Prepkursdeltagaren återbetalas vid annullering till fullo.

27.02.2023,
Svecasa Ab